00d47f55 29c9 4ed3 8d21 ac12673f8b53

Swecon asiantuntemus vie rakennusjätteen käsittelyn lähemmäksi tehokkaampaa kierrätystä

Kuvassa: SOK:n entinen logistiikkakeskus Karantie 2:ssa, Espoossa. FMC laskentapalvelut on laskenut kohteen purkumäärät ja myös hinnoitellut ne tilaajalle.

Kuten kaiken muun jätteen, myös rakennusjätteen kohdalla, kierrättämisen vaatimukset ohjaavat entistä enemmän suunnittelua, toteutusta ja materiaalien käsittelyä. Osa Swecoa oleva FMC Laskentapalvelut on kehittänyt mallin, jonka avulla purkukohteista syntyvästä jätteestä entistä suurempi osa saadaan hyötykäyttöön.

LOGISTIIKKAKESKUKSEN PURKAMISESTA ASUINKIINTEISTÖN SANEERAUKSET

Esimerkiksi parhaillaan jo purkuvaiheessa olevan SOK:n entisen Keran logistiikkakeskuksen purkutyö valmistellaan niin, että materiaalit voidaan erottaa toisistaan ja lajitella jo purkutyömaalla, jolloin kaikki käyttökelpoinen aines voidaan kuljettaa suoraan jatkojalostajalle. Tällä tavoin materiaaleista voidaan saada myös parempi hinta, kun välivaiheet kuten lajittelu ja varastointi jäävät pois. Jotta tämä saadaan onnistumaan, tarvitaan sekä materiaalien tuntemusta, tarkkaa määrälaskentaa, olosuhteiden tuntemista, että hyvin suunniteltuja aikatauluja.

FMC Laskentapalveluiden toimitusjohtaja Timo Isoranta muistuttaa, että järkevään materiaalinen käyttöön liittyy myös se, että tehdään kustannuslaskelmat siitä, mitä on järkevää säilyttää esimerkiksi saneerauskohteissa. Swecolla ja FMC Laskentapalveluilla on laajaa osaamista rakentamisen suunnittelusta ja sen tiedon yhdistäminen auttaa niissä tilanteissa, joissa kaikkea ei haluta purkaa. Peruskorjauksessa voidaan näin vähentää jopa yli puolet rakennusmateriaalien päästöistä ja merkittävä osa rakennuksen elinkaaren aikaisissa kustannuksista – edellyttäen, että energiatehokkuus nostetaan nykyisten uusien rakennusten tasoiseksi.

Tähän saakka purkutöistä ja purkujätteen kierrätyksestä on vastannut monia itsenäisesti toimivia yrityksiä. Osastopäällikkö Ville Leinonen Swecolta näkee, että yksittäisten purkuhankkeiden rinnalle on syntymässä kokonaisvaltaisempaa purkukohteiden suunnittelua ja myös syvempää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Purkumateriaalin välivarastointi sekä hyöty- ja uusiokäyttö voidaan sen seurauksena toteuttaa entistä tehokkaammin; Sitä kautta syntyy hyvää sekä ympäristölle että säästöjä jäte- ja rakennuskustannuksissa.

Kokonaistavoitteena on, että purettavissa tai saneerattavissa rakennuksista syntyy mahdollisimman vähän purkujätettä ja hyöty- sekä uusiokäyttöön meneville materiaaleille löydetään uusi käyttökohde lyhyessä ajassa mahdollisimman läheltä purkukohdetta.

KÄYTÖSSÄ UUSIMMAT TEKNOLOGIAT JA TOIMINTAMENETELMÄT

Swecon Inventointikaksonen -palvelussa käytetään apuna muun muassa laserkeilausteknologiaa, jonka avulla saadaan tarkka tieto rakennuksessa olevista erilaisten materiaalien määrästä materiaali-inventointiin. Purettavista kohteista voidaan luoda älykäs 3D-malli sekä myös 3D-valokuvamalli tarkoilla lähtötiedoilla. Tämä auttaa suunnittelemaan projektin niin, että säästöjä syntyy purkamisen kustannuksissa, aikatauluissa, purkujätteen kuljetuksessa, varastoinnissa ja purkumateriaalien uusiokäytössä.

Sweco:

• Sweco on johtava rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntija, joka suunnittelee tulevaisuuden kaupunkiympäristöjä ja kestävämpää yhteiskuntaa.

• Sweco toimii mahdollistajana rakennusjätteen kierrättämisessä – suunnittelemassa kohteita niin, että ne ovat elinkaareltaan pitkäikäisiä ja myöhemmin helposti purettavia. Tätä edesauttaa Swecon monialainen osaaminen, joka kattaa muun muassa purkukartoitusten laadinnan, rakennuttamisen palvelut, rakennesuunnittelun, laboratorioanalytiikan ja laskentapalvelut.

• Sweco fasilitoi lisäksi kiertotalouden kehityshanketta, johon se kutsuu mukaan toimialan kehittäjiä eri alueilta.

www.sweco.fi

FMC Laskentapalvelut:

• FMC Laskentapalvelut on osa Swecoa ja tarjoaa rakennushankkeiden kustannus- ja määrätietopalvelut kokonaisvaltaisesti.

www.fmclaskentapalvelut.fi

Mainos