8ef9ef9a 6c39 4466 a858 a5e3ec9e9088

Kenen vastuulla on tekniikkakannatusten suunnittelu?

E

urokoodin mukaisesti suunniteltu tekniikkakannatus. Talotekniikkakannatusten suunnittelu ei usein ole rakennusprojekteissa kenenkään vastuulla, vaikka Ympäristöministeriön asetukset niiden suunnittelua edellyttävät. Kannatusten suunnittelu ei perinteisesti ole kuulunut sen enempää rakenne- kuin LVIS -suunnittelijankaan tehtäväluetteloon ja rakennustyömaiden palautteen perusteella kannatuksiin liittyykin usein haasteita ja ne aiheuttavat tarkastuksissa reklamaatioita. Kannatussuunnittelun puute voi aiheuttaa paitsi viivästyksiä ja lisäkustannuksia, myös turvallisuusriskin.

Tekniikkakannatusten suunnittelu on erityisen tärkeää henkilöturvallisuudelle merkityksellisissä sovelluksissa, kuten pään yläpuolella olevissa kannatuksissa sekä kohteissa, joille asetetaan paloluokkavaatimuksia, kuten poistumistiet. Työnjohdolla ja asentajilla ei aina ole käytettävissä riittäviä resursseja ja tietoa, jota tarvitaan kannatusten eurokoodien mukaiseen suunnitteluun, tuotteiden valintaan tai käytönaikaisten kuormitusten huomioon ottamiseen. Tällöin myös dokumentaatio voi jäädä puutteelliseksi.

Puutteellinen kannatussuunnittelu aiheuttaa haasteita myös kannatustarvikkeiden budjetoinnille. Lisäkustannuksia muodostuu myös silloin, kun kannakkeita ei ole tietomallinnettu ja vasta työmaavaiheessa huomataan, että kannakkeille ei ole riittävästi tilaa esimerkiksi alakattotilassa tai tekniikoiden ja kannatusten yhteensovittaminen osoittautuu haastavaksi. Tämä aiheuttaa myös aikatauluviivästyksiä.

”Hilti-konsernin strategian päämäärä on rakentaa parempaa tulevaisuutta. Konserttisaleissa, kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla, kauppakeskuksissa, asunnoissa ja hoivalaitoksissa oleskelevien ihmisten turvallisuuden parantaminen mm. kiinnitysten ja kannatusten osalta tukee tätä tavoitetta. Haluamme edesauttaa turvallista, tehokasta ja määräysten mukaista rakentamista.”

Jorma Seppänen, Insinööriosaston kehityspäällikkö, Hilti (Suomi) Oy

Viranomaisvaatimukset

Kannatusten suunnittelua ja toteutusta ohjeistavat Ympäristöministeriön asetukset sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, vesi- ja viemärilaitteistosta ja kantavista rakenteista. Näiden asetusten vaatimukset eivät kuitenkaan ole tuttuja kaikille rakennusalan toimijoille. Auttaakseen rakennusala toimimaan turvallisesti ja asetusten mukaisesti, Topten -rakennusvalvonnat ovat julkaisseet syyskuussa 2020 kaksi päivitetty. Topten -korttia: Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja ja LVI -suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja. Näissä molemmissa kannustetaan ottamaan aiempaa huolellisemmin kantaa tekniikkakannatuksiin jo rakennuslupavaiheessa.

Käytännön toteutus

Optimitilanteessa ainakin yhteiskannatuskiskot ja/tai -portit mallinnetaan tietomalliin ensimmäisen. ohjaamaan putkien, kanavien ja kaapelihyllyjen sijoittelua, jotta mallinnusprosessi tapahtuu tehokkaasti ja mahdolliset yhteensovitushaasteet huomataan jo suunnittelussa. Lisäksi tarjouslaskennan tarkkuus paranee merkittävästi, koska tarjoajilla on käytettävissään tarkka tieto tarvittavista kannatustarvikkeista. Myös rakennuksen digitaalisen kaksosen (”as-build” -tietomalli) luominen nopeutuu ja helpottuu, kun suunnittelu- ja toteumamalli ovat lähellä toisiaan.

Hiltillä on pitkä kokemus tekniikkakannatusten suunnittelusta vaativissa ja henkilöturvallisuudelle merkityksellisiss. käyttösovelluksissa. Hilti tukee asiakkaitaan myös kannatusten tietomallinnuksessa aina konsultointiavusta koko tietomallinnusprojektin hallintaan.

Mainos