9069bc35 2976 4f6b b1a6 f3fd6f877b22

Hyvinvoiva siunsotelainen -hankkeessa kehitettiin henkilöstöjohtamista erityisesti muutostilanteissa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella – Siun sotessa on luotu uusia työkaluja uudistumisen johtamisen tueksi. Siun sotessa käynnistyi syksyllä 2021 Hyvinvoiva siunsotelainen – kriittinen menestystekijä -hanke, jonka tavoitteena oli luoda uudistumisen johtamisen rakenne ja tuen malli Siun soteen.

H

ANKKEEN AIKANA luotiin uudistumisen johtamisen toimintaperiaate, jonka avulla tuetaan suunnitelmallista johtamista muutostilanteessa. Toimintaperiaatteen tarkoituksena on auttaa miettimään, kuinka ihmisiä tulisi johtaa uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintaperiaatteen avulla tuetaan henkilöstön osaamista, osallisuutta, yhteistyötä ja hyvinvointia muutostilanteissa Siun soten strategian mukaisesti.

"Toimintaperiaatteen keskiössä on henkilöstön osallisuus muutostilanteissa. Tavoitteena on, että jatkossa muutokset tehtäisiin yhä enemmän yhdessä. Tämä myös lisää henkilöstön hyvinvointia jatkuvan muutoksen keskellä", va. työhyvinvointipäällikkö Outi Kuningas kertoo.

Uudistumisen johtamisen toimintaperiaatteeseen sisältyy johtamisen rakenteen työkalu sekä verkko-opintoja esihenkilöille. Runko uudistumisen johtamisen toimintaperiaatteelle syntyi lähiesihenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen, moniammatillisen työpajatyöskentelyn ja pilotoinneissa kertyneiden kokemusten yhteistuloksena.

"Pilotointeihin osallistuneet esihenkilöt kokivat hyötyvänsä oivalluttavista kysymyksistä uudistuksen suunnittelutyön tukena. On helpompi sanoittaa uudistusta ja ennakoida henkilöstön kanssa käytäviä keskusteluja, kun on pohtinut uudistusta useasta näkökulmasta. Lisäksi mahdollisen muutosvastarinnan ennakointi ja henkilöstön osallistamisen suunnittelu tukee esihenkilöä uudistuksen johtamisessa", Kuningas pohtii.

Esihenkilöille suunnatut HelpDesk-keskustelut uudistumisen johtamisen tukena

Uudistumisen johtamisen toimintaperiaatetta juurrutettiin käyttöön muutosjohtamisen HelpDesk-tapaamisten avulla, jotka olivat suunnattu esihenkilöille tai uudistusta suunnitteleville tahoille. HelpDesk-keskusteluja järjestettiin yhteensä lähes sata kappaletta. Keskustelujen runkona toimi uudistumisen johtamisen toimintaperiaate, mutta tapaamisten aiheet ja tarpeet vaihtelivat työyhteisökohtaisesti.

"HelpDesk-keskustelut osoittautuivat hedelmälliseksi tavaksi hyödyntää toimintaperiaatteessa olevia oivalluttavia kysymyksiä. Keskustelujen avulla esihenkilöt pääsivät kokeilemaan toimintaperiaatetta tuetusti konkreettisessa muutostilanteessa", Kuningas kertoo.

Uudistumisen johtamisen toimintaperiaatteen oivalluttavat kysymykset ohjaavat esihenkilöä motivaation vahvistamiseen, riittävän osaamisen sekä uudistusta tukevien rakenteiden ja resurssien varmistamiseen, jotta suunniteltu uudistus onnistuisi toivotulla tavalla.

"Työkalun avulla pohditaan tulevan uudistuksen hyötyjä. Uudistusten tulisi lähteä aina liikkeelle siitä, mihin asiakastarpeeseen uudistus tehdään. Asiakaslähtöisyys on ollut pohjana koko toimintaperiaatteen rakentamiselle", Kuningas kertoo.

Uudistumisen johtamisen toimintaperiaate on koettu hyvänä tukena uudistusten suunnittelussa ja lisännyt keskustelua työyhteisöissä. Työkalu on otettu myös käyttöön Kevan oppimisympäristössä.

"Hanketyössä mukana olleille esihenkilöille toteutettiin kysely, jolla kerättiin tietoa hanketoiminnan vaikutuksista. Suurin osa vastanneista koki, että hankkeeseen liittyvillä kohtaamisilla oli vaikutusta siihen, miten paljon uudistuksen vaikutuksista käydään keskustelua työyhteisössä. Yhteinen keskustelu on siis lisääntynyt työyhteisöissä, mikä on merkittävää", Kuningas iloitsee.

Hyvinvoiva siunsotelainen – kriittinen menestystekijä -hanke päättyy 31.10.2023. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta Kevan Työelämän kehittämisrahastosta.

Mainos