F38db92e 0b05 4812 9323 a7e619d79dda

Kunnan energiankäytön kokonaisuus hallintaan

Schneider Electricin keskeinen tavoite on parempaa tulevaisuutta luovan infrastruktuurin kehittäminen. Kuntien näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi sekä julkisten että yksityisten kiinteistöjen energian tuotannon ja käytön parempaa optimointia. Se voisi olla käytännössä sitä, että olemassa olevien kiinteistöjen sekä tulevien asuin-, toimitila ja teollisuusalueiden energiatalous mietitään järkevänä kokonaisuutena.

H

yvin valituilla investoinneilla kuntien ja kaupunkien energiaan liittyviä operatiivisia kustannuksia saadaan alas. Säästöjä voidaan puolestaan käyttää olemassa olevan kannan korjausvelan lyhentämiseen ja luoda terveellisempää talousnäkymää kuntien kiinteistökannalle. Schneider auttaa energian tuotantoon ja käyttöön liittyvissä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa niin, että energian käytössä tehdään operatiivista säästöä huomioiden terveelliset ja turvallisesti oleskelumahdollisuudet.

Schneider Electric on Euroopan johtava energia- ja automaatioratkaisujen toimittaja, jonka painopisteenä on digitalisaatio ja kestävä kehitys. Schneiderin keskeinen tavoite on auttaa asiakkaita infrastruktuurin kehittämisessä tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi – myös kuntasektorilla. Schneiderin suunnittelukanavajohtaja Jan Mattsson näkee korjausvelan kasvun huomattavana haasteena. Samalla hän tuo esiin yhden mahdollisen ratkaisun.

‘’ Voisimme tehdä kunnille veloituksettomia esisuunnitelmia, josta saadaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä alueen energiahallinnan tehokkuudesta ja mahdollisten uusien energiaresurssien hyödyntämisestä. Selvityksestä käy ilmi miten energiaresurssien uudenlainen hyödyntäminen ja ohjaaminen auttaa kuntia saavuttamaan tavoitteitaan kannattavuus arvioiden avulla. Projektin edetessä tulee mukaan asiakkaan luotettu suunnittelu kumppani, joka tuo kohtuullisella veloituksella asiantuntijuutta alueen toimintojen esisuunnitteluvaiheeseen.

Kohtuullisuus syntyy saavutettujen hyötyjen näkökulmasta ja päätöksenteko helpottuu, kun asiat etenevät vaiheittain kohti konkretiaa. Yhdessä eri sidosryhmien kanssa päästäisiin määrittelemään olennaiset tekijät, joista voidaan edetä konkreettisiin toimenpiteisiin. Kun suunnitelma ovat valmiina ja ymmärretään mitä ollaan hankkimassa, voidaan kilpailutus ja hankinta toteuttaa helpommin uudessa innovatiivisessa ympäristössä.’’, Mattsson avaa

Perinteinen kilpailuttamisen malli voidaan muuttaa joustavampaan

Vanhan kilpailuttamismallin oheen Schneiderilla on pohdittu, miten kunnat saisivat parhaat tulokset aikaiseksi ja parhaat asiantuntijat ratkomaan alueellisia haasteita.

‘’Jos kilpailutettaisiin esimerkiksi 100 kaupungin kiinteistöä niin, että kymmenen toimijaa vastaa niiden energiahallinnan tehostamisesta yhteisin kriteerein ja kukin toimija laittaisi parhaat asiantuntijansa kehittämään esimerkiksi heille määriteltyjä 10:ntä kiinteistöä, kaikki olisivat varmasti tyytyväisiä – ja saisimme ihan eri luokan tuloksia aikaan lyhyemmässä ajassa, koska parhaat toimijat alalla eivät kilpailisi keskenään vaan jokainen pääsisi yhdessä kehittämään kaupungin energiahallinnan haasteita. Tällaisesta toimivasta yhteistyöstä on näyttöjä useammista valtakunnallisista kilpailuista, kuten Helsinki Energy Challenge, jossa määritetyssä ympäristössä kilpailun rajat katoavat ja syntyy loistavia innovaatioita’’, Mattsson ehdottaa.

Lisää hyötyjä saataisiin myös, jos kuntien ja kaupunkien eri yksiköiden välistä koordinointia ja kommunikaatiota saataisiin parannettua. Erityisen haasteen projekteille tuo nykymallissa se, että rakentamisen ja ylläpidon yksiköt toimivat erikseen – sekä lisäksi se, että ratkaisutoimittajia ei usein kuulla kun raamia energiahallinnalle määritetään, joka tekee sopimusteknisesti ja tuotannollisesti toiminnan myös haasteelliseksi järjestelmä toimittajien puolella.

‘’Projekti saattaa mennä niin, että ensiksi keskustelemme tilakeskuksen johtajan kanssa. Kun kunta haluaa edistää asiaa, mukaan astuvat esimerkiksi projektipäälliköt rakennuttamisen ja ylläpidon puolelta – samoin energia-asiantuntija. Tämän jälkeen kunta palkkaa oman konsulttinsa, joka lähtee rakentamaan konseptia ja kilpailutusta. Haasteeksi muodostuu helposti se, ettei konsultti keskustele ja ota mukaan riittävän laaja-alaisesti arvoketjun pelureita. Näin hankkeessa toteutetaan jonkun visiota, joka saattaa olla haasteellinen toteuttaa ja taloudellinen lopputulos ei välttämättä ole odotetun mukainen tai projekti ei etene aikataulussa.’’

Hankintaprosessi.png

Mitä edistyksellisempiä ratkaisuja toteutetaan, sitä enemmän on tarvetta laajalle keskustelulle

Yksi esimerkki maailmanluokan ratkaisusta kuntasektorille on Helsinki Energy Challenge -kilpailun voittajatiimi, Hot Heart. Heidän kehittämä ratkaisu tarjoaa vaihtoehdon kattaa koko Helsingin kaukolämpöverkon energiantarve täysin hiilineutraalisti. Järjestelmän sydämenä toimii Schneiderin EcoSturxure Microgrid Advisor -energianhallintajärjestelmä, joka koordinoi tietoa eri energialähteistä. Jan ja Schneider ovat olleet osa projektitiimiä.

Etähallintakeskus.jpeg

‘’Vastaavat projektit ovat opettaneet, että jos tahdomme saada tarvittavia muutoksia aikaan, on meidän ratkaistava suuriin energiavirtoihin liittyvät kysymykset, sen sijaan, että lähdetään pieniin, vaikkapa yksittäistä huoneistoa koskeviin kysymyksiin. Isot ja hankalat asiat jäävät helposti pienten ja helposti kehitettävien asioiden varjoon. Tähän törmää usein suurissakin hankkeissa. Pitää pystyä astumaan askel taaksepäin ja katsomaan kokonaisuutta’’.

“Ratkaisussa keskeistä on se, että optimoimme uusiutuvaa energiankäyttöä sekä kaupungin kuormia niin, että energiantuotanto pysyy tasapainossa ’Jan Mattsson jatkaa, että heidän näkemyksensä mukaan, olemassa olevissa kiinteistöissä voitaisiin järkevällä investoinnilla säästää yli 50 % energiakustannuksista, kun energiaa ohjataan järkevästi ja osa energiasta tuotetaan uusituvilla energialähteillä ja varastointia aletaan hyödyntämään laajemmin.”

Lisätietoa: www.se.com/fi

Ota yhteyttä ja huomaa, miten energiatehokkuutta voidaan lisätä kunnassasi:

www.se.com/fi/fi/work/support

Mainos